ULGI USTAWOWE

Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT BEZ MIEJSCA SIEDZĄCEGO Wysokość ulgi : 100%

Opis ulgi: Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

 

Rodzaj ulgi : STRAŻ GRANICZNA - OCHRONA SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH Wysokość ulgi : 100% Opis ulgi: Art.2.2a. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.

Podstawa prawna : Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z 11.05.2007r, poz. 558

 

Rodzaj ulgi : PRZEWODNIK OSÓB NIEWIDOMYCH Wysokość ulgi : 95%

Opis ulgi: Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

 

Rodzaj ulgi : OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY Wysokość ulgi : 95%

Opis ulgi: a) Art.16. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidów Art.41. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidów b) Art. 1. ust. 2) 5. do ulgi w wysokości 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospieszne uprawniony jest przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów.

Podstawa prawna : a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)

 

Rodzaj ulgi : OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ Wysokość ulgi : 95%

Opis ulgi: Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji Art. 1a.4. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

 

Rodzaj ulgi : OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ Wysokość ulgi : 95%

Opis ulgi: Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji Art. 1a.4. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy. środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

 

Rodzaj ulgi : NIEWIDOMY N.S.E - KURSY ZWYKŁE Wysokość ulgi : 93%

Opis ulgi: Art.4.1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)

 

Rodzaj ulgi : ŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY Wysokość ulgi : 78%

Opis ulgi: Art.2.6. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

 

Rodzaj ulgi : STRAŻ GRANICZNA - NA SŁUŻBIE Wysokość ulgi : 78%

Opis ulgi: Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 2) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wyk.czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

 

Rodzaj ulgi : CELNIK - NA SŁUŻBIE Wysokość ulgi : 78%

Opis ulgi: Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

 

Rodzaj ulgi : POLICJANT – NA SŁUŻBIE Wysokość ulgi : 78%

Opis ulgi: Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 4) umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

 

Rodzaj ulgi : ŻOŁNIERZ ŻANDAMERII WOJSKOWEJ Wysokość ulgi : 78%

Opis ulgi: Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 5) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

 

Rodzaj ulgi : DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE Wysokość ulgi : 78%

Opis ulgi: Art.2.5. Do ullgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby: Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolno-wych., specjalnego ośrodka wych., ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

 

Rodzaj ulgi : OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Wysokość ulgi : 78%

Opis ulgi: Art.2.5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby: 1) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych- na podst.biletów jednoraz. wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolno-wych., specjalnego ośrodka wych., ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

 

Rodzaj ulgi : INWALIDA WOJENNY I GRUPY Wysokość ulgi : 78%

Opis ulgi: a) Art.16. Inwalida wojenny zaliczony do I grupy inwalidów Art.41. Inwalida wojskowy zaliczony do I grupy inwalidów b) Art. 1. ust. 2) 4. przysługuje prawo do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

Podstawa prawna : a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)

 

Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT - OSOBNE MIEJSCE SIEDZĄCE Wysokość ulgi : 78%

Opis ulgi: Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 1) dzieci do 4 lat (dziecko zajmuje miejsce - JEST DOPŁATA)

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

 

Rodzaj ulgi : NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH Wysokość ulgi : 78% Opis ulgi: Art.2.7 Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Legitymacja cyw.niewid.ofiary dz.woj. Rozp. MPiPS z dnia 1.02.2007r (Dz.U. 2007r. Nr 24 poz 153).

 

Rodzaj ulgi : NIEWIDOMY N.S.E - KURSY POSPIESZNE Wysokość ulgi : 51%

Opis ulgi: Art.4.2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)

 

Rodzaj ulgi : OSOBA NIESAMODZIELNA - KURSY ZWYKŁE Wysokość ulgi : 49% Opis ulgi: Art.4.1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Art. 1a.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

 

Rodzaj ulgi : DZIECKO 4-6 LAT Wysokość ulgi : 37%

Opis ulgi: Art.4.4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.4 pkt 1: 1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002, Dz.U. 2003r. Nr 137, poz. 1304)

 

Rodzaj ulgi : NIEWIDOMY Wysokość ulgi : 37%

Opis ulgi: Art.4.3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

 

Rodzaj ulgi : INWALIDA WOJENNY Wysokość ulgi : 37%

Opis ulgi: a) Art.16. Inwalida wojenny Art. 41. Inwalida wojskowy b) Art. 1. ust. 2) 3. przysługuje prawo do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

Podstawa prawna : a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515).

 

Rodzaj ulgi : WETERAN INWALIDA Wysokość ulgi : 37%

Opis ulgi: Art. 30. 1. Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje: 2) ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w: a) ... autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 29 września 2011 Nr 205 poz. 1203) o weteranach działań poza granicami państwa. Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

 

Rodzaj ulgi : KOMBATANT Wysokość ulgi : 37%

Opis ulgi: Art.20 ust.2 pkt 1 Kombatanci i inne osoby uprawnione - emeryci, renciści, inwalidzi: 1) ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

Podstawa prawna : a) Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 1991 Nr 17 poz. 75) b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515).

 

Rodzaj ulgi : OSOBA NIESAMODZIELNA – KURSY POSPIESZNE Wysokość ulgi : 37%

Opis ulgi: Art.4.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Art. 1a.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

 

Rodzaj ulgi : HONOROWY DAWCA KRWI (COVID-19) – KURSY ZWYKŁE I PRZYSPIESZONE (Według znowelizowanych przepisów:) Wysokość ulgi : 33%

Opis ulgi: na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 159) wprowadzono od 26 stycznia 2021 roku zmianę do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020, poz. 1777), w wyniku której w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanie epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w ramach biletów jednorazowych w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej. Podróżny chcący skorzystać z ulgowego przejazdu, przy zakupie biletu, powinien okazać zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje, wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA. Zaświadczenie musi zawierać:

datę wydania zaświadczenia,

imię i nazwisko dawcy krwi,

numer PESEL dawcy krwi,

informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID19.

Podstawa prawna : USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

 

 

BILETY JEDNORAZOWE
l.p. rodzaj uprawnienia Wysokość ulgi %
1. Straż Graniczna - ochr. Sk 100
2. Przewodnik niewidomego 95
3. Opiekun inwalidy wojennego I gr. 95
4. Opiekun osoby niesamodzielnej 95
5. Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji – komunikacja zwykła 93
6. Straż Graniczna - służba 78
7. Funkcjonariusz służby celno-skarbowej 78
8. Policjant – na służbie 78
9. Żołnierz ŻW 78
10. Dziecko niepełnosprawne 78
11. Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78
12. Inwalida wojenny I grupy 78
13. Żołnierz niezawodowy 78
14. Dziecko do 4 lat - os. m. 78
15. Cywilna niewidoma ofiara działań woj. 78
16. Studenci niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia 78
17. Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji - komunikacja pośpieszna 51
18. Kombatant 51
19. Działacz opozycji osoba represjonowana 51
20. Osoba niesamodzielna – komunikacja zwykła 49
21. Dziecko w wieku powyżej 4 lat 37
22. Osoba niewidoma 37
23. Weteran Inwalida 37
24. Inwalida wojenny 37
25. Osoba niesamodzielna- komunikacja pośpieszna 37
26. Honorowy dawca krwi 33