REGULAMIN PRZEWOZU

 

Regulamin przewozu osób firmy P.P.H.U. „HEN-POL”
Henryk Zamaria
z siedzibą ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§1
Regulamin został opracowany na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t.: Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 236) oraz art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 z późn. zm.).
§2
Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez pasażerów z usług przewozowych w ramach transportu zbiorowego świadczonych przez P.P.H.U. „HEN-POL” Henryk Zamaria z siedzibą ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha
§3
Zobowiązanymi do przestrzegania niniejszego regulaminu są pasażerowie oraz kierowcy autobusów, a także osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli biletowej.
§4
Do przejazdu środkami transportu P.P.H.U. „HEN-POL” Henryk Zamaria z siedzibą ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha upoważniają:
1) bilety normalne (pełnopłatne) papierowe jednorazowe emitowane przez P.P.H.U. „HEN-POL” Henryk Zamaria z siedzibą ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha oraz zakupione u kierowcy autobusu w postaci wydruku z kasy fiskalnej,

2) bilety ulgowe papierowe jednorazowe emitowane przez P.P.H.U. „HEN-POL”

Henryk Zamaria z siedzibą ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha
oraz zakupione u kierowcy autobusu w postaci wydruku z kasy fiskalnej wraz z
dokumentem uprawniającym do ulgi,
3) bilety ze 100% zniżką (tzw. zerowe) pobrane u kierowcy autobusu w postaci wydruku z kasy fiskalnej wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi,
4) bilety imienne w postaci wydruku z kasy fiskalnej wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego.

§5
Przewóz osób i ich bagażu odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w ramach regularnej komunikacji autobusowej – według rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.

ROZDZIAŁ II
Zasady korzystania ze środków transportu

§6
P.P.H.U. „HEN-POL” Henryk Zamaria z siedzibą ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha
zapewnienia bezpieczny przejazd środkami transportu zbiorowego, profesjonalną obsługę w pojazdach oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym i estetycznym.
§7
Pojazdy P.P.H.U.„HEN-POL” Henryk Zamaria z siedzibą ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha
1. przeznaczone do przewozu osób i bagażu powinny posiadać wyraźne i zgodne z prawem drogowym oznakowanie w zakresie kierunku linii.
2. P.P.H.U.„HEN-POL” Henryk Zamaria umieszcza w autobusach informacje o przepisach porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu, taryfie opłat za usługi przewozowe, uprawnieniach do korzystania z ulg oraz bezpłatnych przejazdów oraz o sprzedaży biletów.

§8
1. P.P.H.U.„HEN-POL” Henryk Zamaria zamieszcza na przystankach rozkłady jazdy obsługiwanych linii zatrzymujących się na danym przystanku oraz zapewnia kursowanie taboru autobusowego zgodnie z tymi rozkładami.

2. Aktualny rozkład jazdy P.P.H.U.„HEN-POL” Henryk Zamaria udostępniana również na stronie internetowej www.zamaria-przysucha.pl.

§9
Do obowiązków firmy P.P.H.U.„HEN-POL” Henryk Zamaria należy analiza skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji w celu ciągłego podnoszenia, jakości świadczonych usług przewozowych.
§10
Firma P.P.H.U.„HEN-POL” nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe wskutek zmian i przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych z przyczyn niezależnych od firmy P.P.H.U.„HEN-POL” Henryk Zamaria.
§11
Firma P.P.H.U.„HEN-POL” nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
1) jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy;
2) konsumpcją artykułów spożywczych podczas jazdy;
3) przebywaniem pasażera na łyżworolkach lub wrotkach, itp. podczas jazdy;
4) przebywaniem na stopniach podczas jazdy;
5) wychylaniem się z pojazdu i opieraniem się o drzwi podczas jazdy.

§12
Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe mogą zostać niedopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.
§13
Osoby uciążliwe dla współpasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być usunięte z pojazdu.
§14
1. Za zdewastowanie bądź zanieczyszczenie autobusu pasażer ponosi opłatę według kalkulacji lub wyceny firmy P.P.H.U.„HEN-POL” do wysokości wyrządzonej szkody.

Prawa i obowiązki pasażera


§15
1. Pasażer zamierzający nabyć bilet u kierowcy autobusu powinien wejść do autobusu pierwszymi drzwiami. Bilet zakupiony u kierowcy w postaci wydruku z kasy fiskalnej nie podlega kasowaniu.
2. Pasażer korzystający z biletu elektronicznego, ma obowiązek posiadania go w czasie trwania podróży.

§16
Pasażerowie podczas kontroli biletów przez osoby uprawnione do ich kontroli są zobowiązani okazać:
1) bilet papierowy lub w postaci wydruku z kasy fiskalnej, w przypadku biletu ulgowego lub biletu ze zniżką 100% także dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub ze zniżką 100% wraz z dokumentem pozwalającym stwierdzić tożsamość lub,
2) imienny bilet w postaci wydruku z kasy fiskalnej lub elektroniczny w postaci Karty wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego.

§17
W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów o charakterze porządkowym, które umieszczono wewnątrz pojazdu oraz do poleceń wydawanych w szczególnych przypadkach przez kierowcę autobusu.
§18
Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

§19
Na przystankach początkowych pasażer może wsiąść do autobusu wyłącznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy oraz po zakończeniu przerwy przysługującej kierowcy.

§20
1. Pasażer ma prawo wsiadać i wysiadać z autobusu wszystkimi drzwiami, z wyjątkiem autobusów, w których w drzwiach przednich z przyczyn technicznych nie można zapewnić swobodnego przejścia pasażerów w obie strony. Przednie drzwi w tych autobusach przeznaczone są wyłącznie do wsiadania.
2. W przypadku autobusu wyposażonego w system ułatwiający wsiadanie i wysiadanie, osoby niepełnosprawne (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich) oraz osoby z wózkami dziecięcymi mogą skorzystać z tej funkcji pod warunkiem, że przed podjechaniem pojazdu na przystanek oczekują w widocznym miejscu i zasygnalizują zamiar odbycia podróży, albo przed opuszczeniem pojazdu poinformują o swoim zamiarze prowadzącego pojazd poprzez naciśnięcie odpowiednio oznaczonego przycisku.

§21
1. Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone w autobusie dla kobiet ciężarnych i osób z dzieckiem na ręku oraz dla inwalidów lub osób niepełnosprawnych powinien je zwolnić w razie zgłoszenia chęci zajęcia tego miejsca przez osoby, dla których jest ono przeznaczone.
2. W autobusach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.
3. Dziecko przewożone w wózku powinno być zabezpieczone przed wypadnięciem.

§22
1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach małe zwierzęta trzymane na ręku i bagaż ręczny, jeśli istnieje możliwość takiego ich umieszczenia, aby nie utrudniały przejścia i nie zagrażały bezpieczeństwu innych pasażerów oraz nie narażały ich na niewygody.
2. Przewóz rowerów w środkach komunikacji miejskiej może odbywać sie pod warunkiem, że nie utrudnia on przejścia i nie naraża na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłania widoczności obsłudze autobusu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.

§23
1. Pasażer ma obowiązek nadzorować w czasie podróży przewożone rzeczy i zwierzęta.
2. Przewożonych rzeczy i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§24
1. Pasażerom zabrania się:
1) palenia tytoniu i używania e-papierosów w pojeździe, na przystankach i dworcach;
2) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających;
3) spożywania posiłków i napojów w pojeździe;
4) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy;
5) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu;
6) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia;
7) siadania na barierkach ochronnych zamontowanych w pojazdach;
8) przebywania w pojeździe na łyżworolkach, wrotkach lub podobnych urządzeniach;
9) przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania oraz przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi sterowanych fotokomórką, w sposób uniemożliwiający ich zamknięcie;
10) przebywania w kabinie kierowcy pojazdu podczas jazdy;
11) przebywania na przednim pomoście poza barierkami wyznaczającymi przestrzeń dla pasażerów i ograniczania widoczności kierowcy pojazdu;
12) nieuzasadnionego używania hamulca bezpieczeństwa i sygnału alarmowego;
13) podchodzenia do krawędzi platformy przystankowej w momencie podjeżdżania pojazdu na przystanek;
14) przewożenia rzeczy w sposób utrudniający podróż innym pasażerom;
15) przewożenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom albo uszkodzić czy zniszczyć autobus;
16) przewożenia przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych;
17) grania na instrumentach muzycznych;
18) rażącego zakłócania spokoju w pojeździe.

Zasady dotyczące przewozu bagażu


§25
1. Przewóz bagażu podlega opłacie jak za przejazd osób z biletami normalnymi.
2. Ulgi przysługujące pasażerom nie przysługują za przewóz bagażu.

§26
Za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 60x40x20cm, opłata jest równa cenie biletu normalnego.

§27
1. Postanowienia o przewozie bagażu stosuje się odpowiednio do przewozu zwierząt domowych.
2. Zwierzęta domowe uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu) mogą być przewożone pod warunkiem, że zostały umieszczone w odpowiednim pojemniku (np. w koszu, skrzynce, klatce), zapewniającym odizolowanie zwierzęcia od podróżnych.
3. Przewożone psy muszą być na smyczy i mieć założony kaganiec.

§28
Nie podlegają opłacie za przewóz:
1) wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna,
2) wózki dziecięce,
3) małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach,
4) psy przewodnicy osób niewidomych.

Informacja o komunikacji


§29
Firma P.P.H.U.„HEN-POL” zapewnia informację o sposobie korzystania ze świadczonych usług, w szczególności:
1) umieszcza na przystankach autobusowych aktualne rozkłady jazdy linii zatrzymujących się na danym przystanku;
2) umieszcza wewnątrz autobusów obowiązujące taryfy opłat, opłat dodatkowych, wyciąg z regulaminu przewozów, zasady kontroli biletów;
3) informację telefoniczną w zakresie dotyczącym taryfy opłat, rozkładów jazdy, regulaminu przewozów, uprawnień do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, sposobu składania skarg i odwołań od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 48 6755634;
4) informację na stronie internetowej firmy P.P.H.U.„HEN-POL” pod adresem www.zamaria-przysucha.pl w zakresie aktualnego rozkładu jazdy, taryfie opłat,
uprawnieniach do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, komunikatów o zmianach w sieci komunikacyjnej i regulaminu przewozów oraz aktualnych komunikatów.

Prawa i obowiązki kierowcy autobusu


§30
1. Każdorazowe ruszenie autobusu z przystanku może być poprzedzone sygnałem odjazdu.
2. Sygnał odjazdu może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz, a wysiadające opuściły autobus.
3. Kierowcy autobusu zabrania się ruszania z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi.

§31
Kierowca autobusu ma prawo odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy w stosunku do osób zachowujących się agresywnie, używających słów uważanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe, przewożących bagaż nieodpowiadający warunkom określonym w przepisach lub, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów lub obsługi autobusu.
§32
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu ma prawo wezwać Policję lub Straż Miejską lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego Komisariatu Policji lub siedziby Straży Miejskiej.

ROZDZIAŁ III
Zasady korzystania z biletów


§33
Umowę przewozu zawiera się poprzez spełnienie jednego z następujących warunków:
1) zajęcie miejsca i nabycie lub pobranie u kierowcy biletu w postaci wydruku z kasy fiskalnej, zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą oraz posiadanymi uprawnieniami do ulg lub,
2) zajęcie miejsca w autobusie i posiadanie biletu imiennego w postaci wydruku z kasy fiskalnej lub elektronicznego – Karta

§ 34
1. Kategorie osób uprawnionych do ulgowych przejazdów określa uchwała Dz. U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego . Uprawnienia z niej wynikające nie dotyczą przewozu bagażu podlegającego opłacie.
2. Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na całym obszarze objętym usługami przewozowymi Firmy P.P.H.U.„HEN-POL” wynikają także z ustaw szczegółowych o charakterze powszechnie obowiązującym.

§ 35
1. Biletem uprawniającym do przejazdu jest wyłącznie bilet wydany przez Firmę P.P.H.U.„HEN-POL” Henryk Zamaria ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha .
2. Niedopuszczalne jest w ramach świadczonych przez Firmę P.P.H.U.„HEN-POL” usług posługiwanie się przez pasażera biletem wydanym przez innego przewoźnika.

§ 36
1. Na liniach komercyjnych i specjalnych obowiązują bilety i ceny biletów podawane do publicznej wiadomości przez Firmę P.P.H.U.„HEN-POL” przy okazji uruchamiania tychże linii.

§ 37
Każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu za przejazd oraz biletu za przewóz bagażu. Bilet za przewóz bagażu stanowi równowartość ceny biletu normalnego dla danego przejazdu.

ROZDZIAŁ IV
Kontrola biletowa

§ 38
1. Podstawę prawną prowadzenia kontroli dokumentu przewozu osób lub bagażu stanowi art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Prawo dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu posiadają:
1) kierowcy autobusów lub inni upoważnieni do tego pracownicy Firmy P.P.H.U.„HEN-POL” ,
2) osoby fizyczne lub prawne, z którymi Firma P.P.H.U.„HEN-POL” zawarła stosowną umowę.
3. Osoby uprawnione do kontroli biletów, o których mowa w ust. 1, muszą posiadać identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu.
4. Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:
1) nazwę Firma P.P.H.U.„HEN-POL” ,
2) nr identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli,
3) zakres upoważnienia,
4) datę wystawienia i okres ważności,
5) pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Firmę P.P.H.U.„HEN-POL” ,
6) pieczęć Firmy P.P.H.U. „HEN-POL” .

§ 39
1. Kontrolerzy prowadzą kontrolę jednoosobowo lub w zespołach dwuosobowych.
2. Kontrolerzy mogą rozpocząć kontrolę, gdy pojazd ruszył z przystanku, a pasażerowie, którzy weszli do pojazdu na ostatnim przystanku, zakupili lub pobrali u kierowcy autobusu bilety, skończyli kasować bilety lub nie wykazują takiego zamiaru.
3. Kontynuacja czynności kontrolnych na przystanku, po wyjściu z pojazdu, jest możliwa, za zgodą pasażera, w przypadku stwierdzenia u pasażera braku ważnego biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, w przypadku gdy ustalono w pojeździe jego tożsamość, a jego zachowanie nie ma znamion agresji.
4. Dopuszcza się kontrolę w pojazdach na przystankach krańcowych i końcowych. W takim przypadku, zespół kontrolerski po wejściu do pojazdu, który podjechał do przystanku krańcowego, wydaje polecenie zablokowania kasowników i ogłasza kontrolę. Pasażerowie wychodzą przednimi lub środkowymi drzwiami, okazując kontrolerom bilety.

§ 40
1. Podczas kontroli pasażer jest zobowiązany umożliwić osobie kontrolującej szczegółowe obejrzenie biletu.
2. Pasażer mający prawo do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych zobowiązany jest do posiadania i okazywania, na żądanie kontrolera, wraz z biletem papierowym lub w postaci wydruku z kasy fiskalnej dokumentów uprawniających do korzystania z wyżej wymienionych przejazdów.
3. Kontrolę ważności biletów papierowych jednorazowych przeznaczonych do kasowania przeprowadza się przez porównanie wydruku kasownika na bilecie pasażera z wydrukiem na bilecie kontrolnym.
4. Kontrolę ważności biletów elektronicznych przeprowadza się za pomocą „sprawdzarki elektronicznej”.

§ 41
1. W przypadku stwierdzenia braku ważnego:
1) biletu na przejazd;
2) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,

kontroler jest uprawniony do pobrania należności za przejazd oraz opłaty dodatkowej albo wystawienia wezwania do zapłaty.
2. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej, kontroler, na podstawie okazanego przez pasażera dokumentu tożsamości, wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.
3. Wezwanie do zapłaty nie uprawnia do kontynuowania jazdy danym pojazdem, a pasażer ma obowiązek opuścić pojazd na najbliższym przystanku.
4. Kontynuując jazdę poza najbliższy przystanek, pasażer zawiera nową umowę przewozu i ma obowiązek zakupienia kolejnego biletu, pod rygorem poniesienia kolejnej opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.
5. Wysokość opłat dodatkowych wynosi 50 – cio krotność najtańszego biletu normalnego jednorazowego

§ 42
1. Pobranie przez osobę upoważnioną do kontroli opłaty dodatkowej w gotówce może nastąpić wyłącznie od pasażerów, którzy ukończyli 14 rok życia.
2. Jeżeli pasażer nie ukończył 14 roku życia albo nie zgadza się z decyzją kontrolera o nałożeniu opłaty dodatkowej a także, gdy nie jest w stanie na miejscu uregulować opłaty dodatkowej albo odmawia jej uregulowania, kontroler obowiązany jest wystawić i wręczyć pasażerowi wezwanie do zapłaty sporządzone na właściwym druku.
3. Dane wpisane przez kontrolera pasażer potwierdza własnoręcznym podpisem.
4. Oryginał wezwania do zapłaty otrzymuje pasażer.
5. Osoba uprawniona do kontroli ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu, umożliwiającego ustalenie jego tożsamości.
6. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości przez pasażera, osoba uprawniona do kontroli ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.
7. Podczas dokonywania przez kontrolera czynności związanych z wypisywaniem opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, osoba taka obowiązana jest oczekiwać w autobusie lub na przystanku do czasu zakończenia tych czynności.
8. Kontrolerowi wolno zatrzymać bilety oraz dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały podrobione lub przerobione.
9. Bilety i dokumenty zatrzymywane za pisemnym pokwitowane przez kontrolera, przekazywane są do siedziby Firma P.P.H.U.„HEN-POL” , w celu uruchomienia dalszego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Na każde żądanie pasażera kontroler jest obowiązany umożliwić mu spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformowanie o miejscu i terminach składania skarg i reklamacji.
11. Kontroler nie ma prawa wydawać poleceń kierującemu pojazdem, z wyjątkiem dyspozycji dotyczącej blokady kasowników oraz nieotwierania określonych drzwi pojazdu w celu uniemożliwienia opuszczenia pojazdu osobie bez ważnego biletu.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe


§ 43
1. Zapłatę za przejazd i opłatę dodatkową można zrealizować przelewem na rachunek bankowy JLA lub w punktach sprzedaży biletów, wymienionych na druku wezwania do zapłaty, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
2. Skargi i wnioski oraz reklamacje i odwołania można składać osobiście lub pisemnie w siedzibie P.P.H.U. „HEN-POL” Henryk Zamaria ul. Mjr. Hubala 45/8

26-400 Przysucha od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
3. Skargi i wnioski oraz reklamacje i odwołania przesyłane do P.P.H.U. „HEN-POL” Henryk Zamaria z siedzibą ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha drogą pocztową muszą zawierać dane osobowe wnoszącego, tzn. imię, nazwisko i adres do korespondencji.
4. Skargi i wnioski pasażerów rozpatruje właściciel lub inna osoba upoważniona przez P.P.H.U. „HEN-POL” Henryk Zamaria, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 44
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz 121), ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

Regulamin został wprowadzony przez firmę P.P.H.U. „HEN-POL” Henryk Zamaria z siedzibą ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha