Ochrona danych osobowych RODO

Od 25 maja 2018 zaczynają obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
W związku z powyższym informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. „HEN-POL” Henryk Zamaria ul. Mjr. Hubala 45/8 26-400 Przysucha

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości
- sprzedaży biletu imiennego
( Ustawa Prawo Przewozowe Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272; o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254;)
- zawarcia umowy przewozu wyjazdu okazjonalnego
Ustawa Prawo Przewozowe Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 z późn. Zm.
- rozpatrzenia skarg i reklamacji
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego w oparciu o Ustawę Prawo Przewozowe

3. Bilet zawiera dane:
a) nazwę i adres przewoźnika;
b) NIP przewoźnika;
c) datę i godzinę wystawienia biletu;
d) nazwę biletu (np. „bilet miesięczny ulgowy”);
e) nazwę ulgi ( np. „uczeń, student BM - ulga ustawowa”);
f) zapis „ważny od-do” (np. „od 01 grudnia 2011 r. - do 31 grudnia 2011 r.”);
g) zapis „ważny z dokumentem uprawniającym do ulgi”;
h) zapis „dok. tożsamości” (np. „dowód osobisty 1285/2000”);
i) zapis imię i nazwisko, adres zamieszkania pasażera (np. Jan Kowalski, 01-100 Warszawa ul. Nowa 12/90”); PESEL : xxxxxxxxx
j) zapis „TAM”: (np. „ Przysucha – Radom ”),„POWRÓT” : (np. „Radom Przysucha” );
k) określenie ilości km „TAM” (np. „32 KM”), „POWRÓT” (np.„32 KM”);
l) zapis „ Kasjer” (np. „ xxxx xxxxx”);
m) zapis „PTU 8%” wraz z ceną (np. „3 ZŁ 66 GR”);
n) zapis „Cena + PTU” (np. „40 ZŁ 29 GR”);
o) zapis - nr kolejny biletu;
p) zapis - nr kasy rejestrującej (np. „ AGH 950736283” )

4. Dane będą przekazywane podmiotom:
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (w zależności od przebiegu linii)
- Inspekcja Transportu Drogowego ( na wezwanie )
- Właściwy Urząd Skarbowy (na wezwanie)

5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biletu imiennego

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia umowy przewozu

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu .